Informacijos tel. (8 37) 74 55 30     Adresas: Birutės g. 29 a, Kaunas, LT 45322        Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Image Alt

Darbuotojai

  /  Darbuotojai

Kauno savivaldybės vaikų globos namai

Darbuotojų funkcijos ir specialieji reikalavimai

Pareigybė Pagrindinės funkcijos
Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui ·  turėti aukštąjį universitetinį socialinio darbuotojo išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

·  turėti ne mažesnę kaip 3 metų socialinio darbo patirtį;

·  turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, norminiais aktais, Vyriausybės nutarimais, susijusiais su atliekamu darbu, įstaigos nuostatais, direktorės įsakymais, šia pareigine instrukcija, vykdyti darbo, priešgaisrinės apsaugos, civilinės saugos reikalavimus.

·  mokėti dirbti kompiuteriu su Microsoft Offise programiniu paketu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;

·  mokėti analizuoti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti dirbti komandoje;

·  būti pareigingam, sąžiningam, komunikabiliam iratsakingam;

·  organizuoti vaikų globos namų ugdytinių ugdymo, socialinio darbo procesą, telkti globos namų bendruomenę  globos namų nuostatų įgyvendinimui;

·  organizuoti ugdymo procesą, socialinių paslaugų teikimą, telkia socialinius darbuotojus ir kitus darbuotojus socialinės globos ir švietimo politikos uždavinių įgyvendinimui;

·  rūpintis socialinių darbuotojų ir kitų specialistų profesiniu tobulėjimu, skatinti juos gilinti profesines žinias ir darbo įgūdžius;

·  užtikrinti vaikų adaptaciją ir socializaciją, rengimą savarankiškam gyvenimui;

·  bendradarbiauti su socialiniais partneriais, užtikrinant ugdytinių gerovę ir socialines garantijas.

·   Dirbti kartu su vaikų globos namų administracija, socialiniais darbuotojais, teisininku, psichologu, užimtumo specialistu, techniniu personalu, siekiant padėti vaikams geriau adaptuotis, išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.

·   Dalyvauti socialinių darbuotojų, specialistų tarybos posėdžiuose, administracijos darbuotojų pasitarimuose, bendruomenės susirinkimuose.

·   Kaupti duomenų banką apie ugdytinius ir jų šeimas; socialinį, elgsenos, prisitaikymo funkcionavimą bendruomenėje, mokymąsi, dalyvavimą projektuose.

·   Organizuoti metodinį darbą ir vykdyti socialinių darbuotojų ir kitų specialistų veiklos patikrą.

·   Padėti spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (adaptacija, saviraiška, mokymosi motyvacija, emocinės ir elgesio problemos).

·   Dirbti su tėvais ir globėjais, padėti jiems suprasti vaiko socialinius poreikius, siekti sugrąžinti vaiką į biologinę šeimą ar surasti šeimą globai.

·   Lankytis vaikų biologinių tėvų ir savanoriškų globėjų namuose.

·   Konsultuoti vaikų globos namų personalą, ieškoti veiksmingų vaikų ugdymo būdų, sukurti jaukią, saugią atmosferą atitinkančią vaikų poreikius, sprendžiant vaikų elgesio problemas, organizuojant savavališkai išėjusių iš vaikų globos namų ugdytinių paiešką.

·   Rengti projektus, socializacijos programas ir dalyvauti jų įgyvendinime.

·   Bendradarbiauti su VTAS, VšĮ, mokyklomis ir kitomis institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis.

·   Organizuoti pabėgusių ar laiku negrįžusių ugdytinių paieškų teikimą.

·   Koordinuoti ugdytinių dokumentų, socialinių išmokų gavimo tvarkymą, finansinių klausimų sprendimą.

·   Atstovauti ir ginti vaikų teises ir teisėtus interesus valstybinėse institucijose, teismuose.

·   Nesant vaikų globos namų direktorei dėl atostogų, ligos ar komandiruotės laikinai eiti direktorės  pareigas.

Direktoriaus pavaduotojas ·      pagal kompetenciją rengia raštus, įsakymus, ataskaitas ir kt. dokumentus;

·      sudaro administravimo ir valdymo, tiesiogiai dirbančių su vaikais, dirbančių kabinetuose, ūkines – technines funkcijas atliekančio personalo darbo grafikus;

·      sudaro administravimo ir valdymo, tiesiogiai dirbančių su vaikais, dirbančių kabinetuose, ūkines – technines funkcijas atliekančio personalo atostogų grafikus;

·      pildo įstaigos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį bei papildomai pildo ir pateikia laiko apskaitos žiniaraštį darbuotojų atostogų, ligos metu;

·      pateikia užpildytą įstaigos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį buhalterijos padaliniui paskutinę mėnesio darbo dieną, pasikeitus dokumentų pateikimui terminui, pateikti pagal reikalaujamus terminus;

·      organizuoja ūkines – technines funkcijas atliekančių darbuotojų darbą ir kontroliuoja pavestų pareigų atlikimą;

·      rengia ūkines – technines funkcijas atliekančio personalo pareiginius aprašus;

·      atsižvelgiant į skirtas biudžeto lėšas, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, pagal pateiktas paraiškas/poreikius, išrašo sąskaitas reikiamam inventoriui ir prekėms, teikia jas atsakingam darbuotojui, perduodančiam sąskaitas apmokėjimui, parveža nupirktą inventorių, prekes bei išduoda į bendruomeninius namus – butus;

·      veda materialinių vertybių apskaitą, nustatyta tvarka rengia, teikia inventoriaus inventorizacijos, nurašymo dokumentus, atskaitas apie jų kitimą, likučius bei tikrina atitikimą buhalterijos dokumentuose;

·      ženklina nupirktą ilgalaikį inventorių;

·      priima iš labdarą surašiusios komisijos gautą labdarą ir užpajamuoja per 3 dienas nuo labdaros gavimo;

·      atsako už organizacinės, buitinės, pramoninės technikos/įrenginių (kompiuterių, spausdintuvų, kopijavimo/skenavimo aparatų, televizorių, el. viryklių, skalbimo, skalbinių džiovinimo mašinų, šaldytuvų, lyginimo volo, el. katilų ir kt.) techninę būklę, įrenginių tausojimą, tikrinimą ir jų remontą;

·      vykdo patalpų priežiūrą pagal darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės, civilinės saugos, higienos reikalavimus;

·      rūpinasi apšvietimo, šildymo, ventiliacijos, kanalizacijos, gaisrinės signalizacijos, vaizdo stebėjimo ir kitų sistemų technine būkle, organizuoja priežiūros/remonto darbus;

·      vykdo statinių, patalpų būklės nuolatinį stebėjimą, statinių periodines, specializuotas bei papildomas apžiūras;

·      fiksuoja ir perduoda duomenis apie sunaudotus gamtinius resursus (vanduo, dujos, elektra) perdavimą atitinkamoms institucijoms;

·      organizuoja švaros ir tvarkos palaikymą patalpose ir lauko teritorijoje;

·      rūpinasi turto (automobilių, Nekilnojamojo turto) draudimu;

·      sprendžia iškilusias problemas, klausimus susijusius su tarnybinių automobilių veiklos nuoma, priežiūra, remontu, technine apžiūra bei aprūpinimą priežiūros prekėmis;

·      atsakinga už įstaigos tarnybinių automobilių kuro sunaudojimą ir apskaitą bei teikiamas ataskaitas;

·      Užtikrindamas gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymą įstaigoje:

·      vykdo Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų teisėtus nurodymus ir nedelsiant organizuoja nustatytų gaisrinės saugos pažeidimų šalinimą bei nutraukia atliekamus darbus, galinčius sukelti gaisrą ar sprogimą;

·      organizuoja darbuotojų instruktavimą, mokymą ir atestavimą gaisrinės saugos klausimais, pagal savo kompetenciją rengia gaisrinės saugos instrukcijas;

·      aprūpina vaikų globos namus reikiamomis gaisro gesinimo priemonėmis ir užtikrina, kad jos būtų techniškai tvarkingos;

·      rengia darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planus ir jiems įsisavinti rengia pratybas įstaigoje bei tikrina gaisrinės saugos reikalavimų vykdymą vaikų globos namuose;

·      Užtikrindamas darbuotojų saugos ir sveikatos reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymą įstaigoje:

·      organizuoja darbuotojų instruktavimą (pasirašytinai žurnaluose), mokymą darbo saugos ir sveikatos klausimais, rengia darbo saugos ir sveikatos instrukcijas;

·      vykdo prevencinį darbą, siekiant užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams, profesinėms ligoms;

·      rengia teisės aktais nustatytus dokumentus, susijusius su darbuotojų darbo saugos ir sveikatos klausimų vykdymu, įvykus nelaimingiems atsitikimams;

·      tikrina kaip įstaigos vaikų globos namuose vykdomi darbuotojų saugos ir sveikatos darbe teisės aktų reikalavimai;

·      kontroliuoja elektros įrenginių eksploataciją jų techninę ir elektrosaugos būklę;

·      Užtikrindamas civilinės saugos reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymą:

·      rengia civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planus, darbuotojų mokymo programas;

·      organizuoja civilinės saugos darbuotojų mokymus,  stalo bei funkcines pratybas;

·      Užtikrina, kad prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūros būtų atliktos pagal Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reglamentuojančių viešuosius pirkimus reikalavimus, siekdamas didinti viešųjų pirkimų efektyvumą ir racionaliai panaudoti lėšas;

·      rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka viešųjų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų skelbimus ir ataskaitas;

·       vykdo dokumentų paskelbimą ir priežiūrą (techninių specifikacijų projektai, sudarytos sutartys), privalomų skelbti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka;

·      užtikrina, kad atlikti pirkimai būtų įrašyti į Viešųjų pirkimų žurnalą;

·      administruoja įstaigos paskyrą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

·      vykdo pirkimus per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO);

·      organizuoja viešųjų pirkimų komisijos posėdžius, juos protokoluoja;

·      teikia Viešųjų pirkimų komisijai nustatyta tvarka parengtus pirkimo dokumentus;

·      rengia sutarčių, sudaromų tarp Kauno savivaldybės vaikų globos namų  ir viešojo pirkimo konkurso laimėtojo (įmonės, įstaigos ar organizacijos), projektus ir organizuoja sutarčių pasirašymo procesus;

·      rengia ir teikia informaciją, susijusią su viešaisiais pirkimais, kontroliuojančioms organizacijoms;

·      registruoja, tvarko viešųjų pirkimų veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą patvirtinta tvarka;

·      vykdo kitus vaikų globos namų direktoriaus pavedimus kompetencijai atitinkančiais klausimais;

·      eina vaikų globos namų direktoriaus pareigas jo atostogų, ligos ar komandiruotės metu ir kitais atvejais, kai jo laikinai nėra bei nėra direktoriaus pavaduotojo socialiniam darbui.

Teisininkas ·      Rengia procesinius dokumentus: ieškinius, prašymus, pareiškimus, pranešimus ir kitus teisinius dokumentus.

·      Teikia konsultacijas įstaigos darbuotojams ir ugdytiniams teisiniais klausimais.

·      Sprendžia vaiko teisių ir interesų apsaugos problemas.

·      Ieško teisinio darbo turinį atitinkančių įvairių teisinio darbo formų ir metodų, atsako už jų naudojimą.

·      Teikia teisinę informaciją suinteresuotiems asmenims.

·      Kaupia, analizuoja ir sistemina teisinę informaciją.

·      Parengia reikalingą teisinę informaciją apie ugdytinį įvairioms institucijoms ir teikia tvirtinti direktorei.

·      Bendradarbiauja su teismo ir teisėtvarkos institucijomis.

·      Atsako už patikėtus teisinius dokumentus ir patikėtas ugdytinių bylas.

·      Atstovauja vaikų teises ir teisėtus interesus teismuose ir teisėtvaros institucijose.

·      Sistemingai teikia informaciją direktorei apie vykstančius teisinius procesus, ir problemines teisines situacijas.

·      Bendradarbiauja su įstaigos specialistais ir kitų sričių specialistais, kai reikalinga spręsti iškilusias problemoms.

·      Informuoja duomenų valdytoją arba duomenų tvarkytoją ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal BDAR ir kitus Europos Sąjungos arba valstybės narės duomenų apsaugos nuostatas ir konsultuoja juos šiais klausimais.

·      Stebi, kaip laikomasi BDAR, kitų Europos Sąjungos arba nacionalinių duomenų apsaugos nuostatų ir duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius auditus.

·      Bendradarbiauja su priežiūros institucija, t. y. Valstybine duomenų apsaugos inspekcija.

·      Atlieka kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant BDAR 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas, ir prireikus konsultuoja visais kitais klausimais.

·      Dalyvauja įstaigos organizuojamuose renginiuose.

·      Kelia kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuojasi.

·      Rengia įvairias ataskaitas, pranešimus posėdžiams, pasitarimams, bendruomenės susirinkimams.

·      Neplatina informacijos, gautos apie vaikų globos namų ugdytinius ir jų šeimas, laikosi konfidencialumo principų.

·      Priima sprendimus neperžengiant savo profesinės kompetencijos ribų.

·      Laikosi vidaus tvarkos ir kitų nustatytų taisyklių, nepažeidinėja darbo režimo, nepatiki savo darbo kitiems asmenims.

·      Laikosi saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų. Supažindina ugdytinius su saugaus elgesio instrukcijomis įvairiose situacijose pagal parengtą medžiagą.

·      Pagal medicininius reikalavimus tikrinasi sveikatą numatyta tvarka.

Vyr. socialinis darbuotojas Kaupti, analizuoti ir apdoroti informaciją apie vaiką ir jo šeimą;
· Rinkti informaciją apie vaiką ir jo socialinę aplinką iš VTAS, policijos nuovadų, kaimynų, mokyklų, poliklinikų ir pan.
· Organizuoti turiningą globotinių laisvalaikio užimtumą.
· Analizuoti globotinių pažangumo, lankomumo, laisvalaikio užimtumo rezultatus ir juos pateikti diagramose ir lentelėse.
· Prižiūrėti ir tvarkyti globotinių asmens bylas, rengti dokumentus.
· Visapusiškai ir harmoningai ugdyti, mokyti ir auklėti vaikus apgyvendintus vaikų globos namuose, remiantis bendražmogiškais moralės principais, Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, Vaiko globos organizavimo nuostatais, Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija ir kitais įstatymais.
· Individualiai dirbti su globotiniais, įvertinant jų socialines problemas ir poreikius.
· Padėti vaikui atsiskleisti kaip asmenybei, realizuoti save, įsitvirtinti visuomenėje, ugdyti vaiko savarankiškumą.
· Ypatingą dėmesį kreipti į naujai atvykusį vaiką ir padėti jam adaptuotis naujoje aplinkoje.
· Suteikti socialinę pagalbą vaikui, atsidūrusiam krizinėje situacijoje.
· Laiku pastebėti probleminį vaiko elgesį, jį koreguoti.
· Vertinti ir spręsti problemas, susijusias su vaikams kylančiais sunkumais dėl priklausomybės nuo rūkymo, alkoholio, narkotinių medžiagų, patirto smurto.
· Organizuoti atvejo peržiūras dalyvaujant VTAS darbuotojams, vertinti pokyčius, planuoti veiksmus.
· Bendradarbiauti su vaikų globos namuose dirbančiais specialistais (psichologu, teisininku, užimtumo specialistu) sprendžiant iškylančius sunkumus, poreikių tenkinimo ir saugumo užtikrinimo problemas.
· Dirbant su vaikais, aktualius klausimus spręsti organizuojant atvejų aptarimus.
· Bendradarbiauti su mokyklų pedagogais, dalyvauti Vaiko Gerovės komisijos posėdžiuose sprendžiant globotinių elgesio bei mokymosi problemas.
· Kontroliuoti kaip darbuotojai domisi ir rūpinasi globotiniais, kurie tuo metu gyvena atskirti nuo rūpintojo, perkelti į socializacijos centrus, sulaikyti ar yra bausmės atlikimo vietose.
· Rengti dokumentus, konsultuoti socialinius darbuotojus ir kontroliuoti parengtų dokumentų pristatymą Socialinės paramos skyriui, dėl vaikų įrašymo į eilę socialiniam būstui ir bendrabučiui gauti.
· Organizuoti ir koordinuoti nusikalstamumo, bei kvaišalų vartojimo prevenciją.
· Rengti projektus, programas ir koordinuoti jų vykdymą.
· Organizuoti ir koordinuoti vaiko palydėjimo į savarankišką gyvenimą priemones ir jų vykdymą.
· Dirbti su biologinėmis vaikų šeimomis, siekiant sugrąžinti vaiką į šeimą, ieškoti savanoriškų globėjų šeimų.
· Tirti vaiko namų aplinką.
· Nuolat analizuoti pokyčius globotinių biologinėse šeimose.
· Konsultuoti tėvus visais jiems rūpimais klausimais, padėti jiems suvokti vaiko poreikius, bei padėti keisti požiūrį į šeimos problemas.
· Skatinti tėvų ir vaikų bendravimą.
· Konsultuoti tėvus dėl įsidarbinimo, registracijos, gyvenamojo ploto ir pan.
· Tarpininkauti ir skatinti tėvus gydymuisi nuo alkoholizmo ir narkomanijos.
· Bendradarbiauti su globotinių savanoriškais globėjais, siekiant užtikrinti vaiko saugumą, tinkamą emocinę, psichologinę ir socialinę aplinką, bei suteikti galimybę gyventi šeimoje.
· Organizuoti savanoriškų globėjų paiešką.
· Tvarkyti savanoriškų globėjų leidimus.
· Kuruoti direktoriaus įsakymu paskirtų studentų praktikas bei savanorių atliekamas veiklas.
· Nuolat stebėti ir vertinti, kaip socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai teikia socialines paslaugas globotiniams, padėti spręsti iškilusias problemas.
· Apskaičiuoti ir užsakyti koordinuojamų butų vaikams skirtus maistpinigius, prieš tai juos kartu suderinus su bute dirbančiais socialiniais darbuotojais, parengti butų vaikų judėjimą.
· Organizuoti kuruojamų butų darbuotojų mokymus, kvalifikacijos kėlimą.
· Vykdyti visus kitus teisėtus administracijos nurodymus.
Personalo specialistas ·      rengti direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus dėl darbuotojų priėmimo į darbą, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš darbo, atostogų suteikimo, komandiruočių, darbo stažo, priedų, priemokų ir pašalpų skyrimo, skatinimo, drausminės, materialinės atsakomybės ir kitais personalo valdymo ir veiklos klausimais;

·      registruoti gaunamus ir siunčiamus raštus, vaikų globos namų direktoriaus įsakymus, su jais supažindinti vaikų globos namų darbuotojus, perduoti darbuotojams vaikų globos namų direktoriaus nukreiptus dokumentus, pavedimus ir kitą informaciją;

·      tvarkytis įstaigos darbuotojų asmens bylas, rengti vaikų globos namų darbuotojams išrašus, pažymas, ir kitus dokumentus, kurių reikia jų asmeniniams bei socialiniams klausimams spręsti;

·      kaupti, sisteminti, saugoti vaikų globos namų darbuotojų dokumentus ir nustatyta tvarka archyvuoti;

·      konsultuoti vaikų globos namų darbuotojus personalo administravimo klausimais;

·      aptarnauti telefonu piliečius ir kitus asmenis, išsiaiškinti jų prašymų esmę, pagal savo kompetenciją atsakyti į piliečio klausimą arba nurodyti kompetentingų  nagrinėti ir spręsti rūpimą klausimą vaikų globos namų darbuotojų pavardes, telefonus, teikti kitą asmens pageidaujamą viešais skelbiamą informaciją, nukreipti telefono skambučius, priimti ir perduoti informaciją telefonu, elektroniniu paštu, faksu;

·      informuoti vaikų globos namų darbuotojus apie rengiamus posėdžius ir pasitarimus, juos protokoluoti;

·      pagal poreikį atnaujinti informaciją vaikų globos namų internetinėje svetainėje;

·      tvarkyti gaunamą ir siunčiamą korespondenciją;

·      dalyvauti vaikų globos namų direktoriaus sudarytų komisijų darbe, vykdyti kitus, nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus, susijusius su atliekamomis funkcijomis.

Specialistas ·      Šias pareigas einančiam darbuotojui yra paskirtos šios funkcijos:

·      teikti BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ gautas, įgaliotų asmenų pasirašytas ir vizuotas bei sutikrintas su pasirašytomis sutartimis sąskaitas – faktūras,  PVM sąskaitas – faktūras, kitus išlaidas pagrindžiančius dokumentus (per 5 darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos, DVS priemonėmis);

·      rengti buhalterinius dokumentus: sąmatų projektus, pažymas ir kt.;

·      tikrinti buhalterinius dokumentus: prekių, inventoriaus pajamavimo, nurašymo, inventorizacijos ir kt.;

·      sutikrinti gaunamas PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitus, aktus ir kt.;

·      ant  PVM sąskaitų faktūrų, sąskaitų faktūrų, prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitų, nurodyti biudžeto išlaidų straipsnius ir lėšas, iš kurių bus apmokamos prekės ir paslaugos;

·      kaupti, sisteminti, saugoti vaikų globos namų buhalterinius dokumentus ir nustatyta tvarka archyvuoti;

·      dalyvauti vaikų globos namų direktoriaus sudarytų komisijų darbe, vykdyti kitus, nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus, susijusius su atliekamomis funkcijomis.

·      rūpinasi paramos maisto produktais ir higienos priemonėmis tinkamu priėmimu ir paskirstymu išdalinimu, pagal sąrašą, bendruomeniniams namams (butams);

·      griežtai laikosi higienos normų reikalavimų;

·      tvarko būtiną paramos maisto produktais ir higienos priemonėmis dokumentaciją;

·      tikrina, kad maisto produktai atitiktų labdarai ir paramai skirto maisto bendruosius reikalavimus, pagal Valstybės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016-08-26 įsakymo nr. B1 – 678 „Dėl labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo aprašo“ nauja redakcija.

Psichologas ·      Vaikų globos namų psichologas:

·      įvertina ugdytinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas;

·      bendradarbiauja su šeimynų soc. pedagogais, soc. darbuotojais, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su vaiku dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba vaikų globos namų specialiojo ugdymo komisijoje;

·      numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus daugiau bendradarbiauti su asmenimis, kuriais ugdytiniai įvardino „Savais asmenimis“.

·      bendradarbiauja su kitais VGN specialistais, soc. pedagogais ir socialiniais darbuotojais, sudarant individualius socialinės globos planus (ISGP), kuriuose pateikiama detali informacija apie vaiką, jo vystymosi ypatumus, specialiuosius poreikius, teikiamas paslaugas;

·      užtikrina, kad  atsiradus naujoms aplinkybėms, susijusioms su vaiko specialiųjų poreikių tenkinimo, sveikatos būkle, jo branda ar poreikiai, ISGP bus  peržiūrimi ir tikslinami;

·      konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius ugdytinius, jų auklėtojas šių problemų sprendimo klausimais;

·      rengia individualias rekomendacijas ugdytinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;

·      dirba su biologiniais tėvais, skatinant ugdytinių grįžimą į šeimą;

·      konsultuoja ugdytinius profesijos pasirinkimo klausimais;

·      inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius vaikus;

·      bendradarbiauja su kitais VGN specialistais, socialiniais pedagogais ir socialiniais darbuotojais, siekiant užtikrinti apsaugą nuo patyčių, smurto, išnaudojimo, diskriminacijos, įžeidinėjimų dėl savo rasės, religijos, negalios, socialinės padėties, asmeninių savybių, gebėjimų ir kt.

·      dalyvauja formuojant teigiamą vaikų globos namų bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius vaikus bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;

·      šviečia vaikų globos namų bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

·      renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų ugdytinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su vaikų globos namų bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos skyriumi, psichikos sveikatos centru, policija ir kt.), bei atlieka ugdytinių veiklos ir elgesio vaikų globos namuose stebėseną;

·      teikia informaciją apie vaikus, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs įstaigos vadovo sutikimą;

·      atlieka aktualius vaikų globos namuose psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į vaikų globos namų bendruomenės poreikius;

·      dalyvauja kuriant rengiamas (aprobuojamas) vaiko psichologinio vertinimo metodikas, mokslo ir studijų institucijų vykdomus projektus;

·      tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;

·      derina su vaikų globos namų direktoriaus pavaduotoju metinės veiklos prioritetus, pagal juos rengia savo veiklos programą metams ir teikia įstaigos vadovui tvirtinti;

·      planuoja atliekamų darbų kiekį (krūvį) pagal savo turimų etatinių valandų vaikų globos namuose skaičių ir derina jį su vaikų globos namų administracija;

·      skiria pusę savo darbo laiko tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais, likusiu darbo laiku tvarko ugdytinių įvertinimų duomenis, dokumentus, rengia rekomendacijas, prevencines programas, ruošiasi konsultacijoms, paskaitoms, tobulina profesinę kvalifikaciją. Šių darbų atlikimo vietą derina su vaikų globos namų administracija;

·      vykdo kitus vaikų globos namų vadovo pavedimus, susijusius su psichologo funkcijomis;

·      Vaikų globos namų psichologas atsako už korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą, savo darbo kokybę bei ugdytinių saugumą savo darbo metu.

Socialinis darbuotojas ·      Įvertina vaikų problemas ir poreikius.

·      Dirba su vaikais individualiai ir grupėje, sprendžia problemas susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais – pagrindinių vaiko reikmių tenkinimas, adaptacija, saugumo užtikrinimas, saviraiška ir saviaktualizacija, mokymosi motyvacija, lankomumas, užimtumas, elgesys, profesinis orientavimas ir kt.

·      Dirba su vaikais prevencinį ir intervencinį darbą (kvaišalų vartojimo, nusikalstamumo, smurto, išnaudojimo ir kt.).

·      Planuoja ir vykdo ugdymo procesą-socialiniai, darbiniai, higieniniai, sveikos gyvensenos, savarankiškumo įgūdžiai, dorovinės nuostatos, vertybių sistema, tautiškumas, patriotizmas ir kt., puoselėja vaikų dvasines ir fizines galias.

·      Ieško ugdymo, socialinio darbo turinį atitinkančių įvairių socialinio darbo formų ir metodų, atsako už jų naudojimą.

·      Rengia ir esant pokyčiams nuolat papildo individualų vaiko socialinės globos ir socialinio darbo su vaiku planą.

·      Pildo vaikų bylas ir veda kitą reikalingą dokumentaciją – žurnalus, kišenpinigių, maistpinigių mokėjimo, gyvenamosios vietos deklaracijos, elektroninių bilietų, bendrabučio, socialinio būsto ir kt. reikalingas formas.

·      Visus vaikų dokumentus deda į jų bylas, tinkamai veda ir saugo savo žinioje esančius dokumentus.

·      Parengia reikalingą informaciją apie ugdytinį kitoms institucijoms ir, suderinus su direktorės pavaduotoju, teikia tvirtinti direktorei.

·      Informuoja mokyklas apie vaikų mokyklos nelankymo priežastis, pateikia, savo kompetencijos ribose, mokykloms pamokų praleidimą pateisinančius dokumentus.

·      Lankosi mokyklose, dalyvauja klasės tėvų susirinkimuose, nuolat bendrauja su klasių vadovais, dalykų mokytojais.

·      Organizuoja pamokų ruošą mokyklinio amžiaus ugdytiniams ir padeda jiems ruošos metu.

·      Dienos veiklą organizuoja pagal įstaigos vadovo patvirtintus auklėtinių darbo ir poilsio laiko tvarkaraščius.

·      Moko vaikus atlikti savitvarką, palaikyti švarą ir tvarką savo asmeniniuose bei poilsio kambariuose, kurti jaukią aplinką, puoselėti grožį. Kuria ir palaiko jaukią, estetišką ir saugią, artimą šeimai namų aplinką.

·      Saugo ir stiprina vaikų sveikatą, esant pokyčiams skubiai kreipiasi į medikus, informuoja administraciją apie jų sveikatos pakitimus.

·      Slaugo lengva forma susirgusius vaikus pagal medikų rekomendacijas.

·      Įvykus nelaimingam atsitikimui, skubiai teikia pirmąją pagalbą, o reikalui esant kviečia greitąją pagalbą, informuoja administraciją.

·      Lanko vaikus ligoninėse bent 1 kartą per savaitę.

·      Domisi besigydančių sanatorijose, reabilitacijos, socializacijos centruose vaikų problemomis, ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį juos aplankant.

·      Rūpinasi ugdytinių išvaizda, švara, tvarka, apranga, plaukų priežiūra, gyvenimo sąlygomis.

·      Padeda apsirūpinti drabužiais, avalyne (atsižvelgiant į sezoniškumą), buities ir mokymosi priemonėmis, kartu vyksta į parduotuves.

·      Rengia vaikus savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje, moko tvarkytis rūbus (skalbti, lyginti, įsisiūti sagas), įgyti savitarnos, asmeninės higienos, darbinių, namų ūkio ir kitų kasdieniniame gyvenime būtinų įgūdžių, siekiant įgalinti.

·      Moko pasirinkti kokybiškus ir sveikus maisto produktus, patiems gamintis maistą.

·      Moko vaikus prižiūrėti gėles, kitus įvairius augalus, užsiauginti daržoves. Kartu su vaikais prižiūri ir tvarko gyvenamosios vietos lauko aplinką, organizuoja teritorijos tvarkymo talkas, į jas įsitraukia kartu su bendruomene.

·      Moko vaikus namų ekonomijos, pataria kaip tinkamai tvarkyti ir planuoti savo pajamas bei išlaidas, konsultuoja.

·      Puoselėja tautos, formuoja ir palaiko lietuviškas tradicijas, moko pasigaminti nacionalinius patiekalus.

·      Esant reikalui palydi į mokyklą mokyklinio amžiaus vaikus, bendradarbiauja su mokyklų pedagogais, padeda vaikams pasirinkti jų sveikatą, gebėjimus, individualius poreikius atitinkančias mokyklas, informuoja apie profesijų pasirinkimo galimybes, paklausiausias profesijas.

·      Organizuoja laisvalaikį, atsižvelgiant į jų poreikius, sugebėjimus, galimybes ir polinkius, užtikrina visų vaikų užimtumą, saviraiškos galimybių tenkinimą, bendruomeniniuose vaikų globos namuose ir už jų ribų.

·      Vaikus iš bendruomeninių vaikų globos namų išleidžia tik tiksliai žinodamas jų išėjimo tikslą, vietą, grįžimo laiką. Vykdo globotinių išėjimų kontrolę, atžymint įrašus žurnale. Pas laikinuosius globėjus išleidžia tik atvykus pačiam savanoriškam globėjui pasiimti vaiko ir užpildžius prašymą.

·      Ieško laiku negrįžusių ugdytinių, atstovauja skelbiant ir nutraukiant negrįžusių vaikų policijos paieškas, apie jų negrįžimą informuoja vaikų namų administraciją.

·      Ieško galimybių vaikams laikinai ir nuolat gyventi šeimose. Dirba su biologine vaiko šeima, skatina tėvus domėtis vaikais.

·      Bendradarbiauja su ugdytinių laikinaisiais globėjais, stebi vaiko pokyčius, jų įtaką vaikui.

·      Atsako už patikėtą turtą, moko tausoti namų turtą.

·      Atstovauja vaikų teises ir teisėtus interesus įvairiose institucijose (Vaiko teisių apsaugos skyrius, seniūnija, Socialinės paramos skyrius, Socialinių paslaugų skyrius, Būsto valdymo skyrius, Registrų centras, Valstybinė mokesčių inspekcija, bankai, sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigos ir kt.)

·      Sistemingai teikia informaciją direktoriaus pavaduotojui apie ugdymo ir socialinio darbo organizavimą, problemines situacijas, reikiamos pagalbos svarbą.

·      Bendradarbiauja su vaikų globos namų specialistais, mokyklomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kt. institucijomis, globotinio šeima, sprendžiant problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Inicijuoja atvejų peržiūras iškilusioms problemoms spręsti.

·      Domisi ugdymo ir socialinio darbo su vaikais pasiekimais, taiko pažangią darbo patirtį.

·      Vertina savo veiklos, pagalbos globotiniams efektyvumą, teikia siūlymus ugdymo ir socialinių paslaugų kokybei gerinti. Dalyvauja įstaigos ir miesto socialinių darbuotojų metodinių grupių veikloje, organizuojamuose renginiuose.

·      Kelia kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuojasi.

·      Savo veiklą planuoja savaitei, mėnesiui, metams.

·      Padeda rengti įvairias ataskaitas, pranešimus posėdžiams, pasitarimams, bendruomenės susirinkimams.

·      Neplatina informacijos, gautos apie ugdytinį  ir jo šeimą, laikosi konfidencialumo principų.

·      Priima sprendimus neperžengiant savo profesinės kompetencijos ribų.

·      Produktyviai atidirba savo darbo laiką, neužsiima pašaliniais darbais, nepalieka vaikų be priežiūros.

·      Laikosi vidaus tvarkos ir kitų nustatytų taisyklių, nepažeidinėja darbo režimo, nepatiki savo darbo kitiems asmenims.

·      Laikosi saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų. Supažindina ugdytinius su saugaus elgesio instrukcijomis įvairiose situacijose pagal parengtą medžiagą.

·      Pagal medicininius reikalavimus kasmet tikrinasi sveikatą numatyta tvarka.

Socialinio darbuotojo padėjėjas ·      gerbti vaikus ir vertinti kiekvieno iš jų unikalumą;

·      suprasti kiekvieną vaiką ir jam padėti;

·      būti suinteresuotu kompetetingai padėti vaikui, vertinti visus vaikus vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, tikėjimo, lyties, rasės ar pažiūrų;

·      būti objektyviu priimant sprendimus, nesivadovauti išankstinėmis nuostatomis;

·      bendrauti su vaiku, sukurti bendradarbiavimo su vaiku santykius, pagal kompetenciją dalyvauti jo socialinių problemų sprendime įtraukiant jį patį;

·      laikytis konfidencialumo, apie vaiką žinomą informaciją teikiant tik įstatymų numatytais atvejais ir siekiant apginti geriausius vaiko interesus;

·      prieš vaiką nenaudoti fizinės ar psichinės prievartos priemonių.

·      Teikiant socialines paslaugas, socialinio darbuotojo padėjėjas privalo:

·      bendradarbiauti su socialiniu darbuotoju, socialiniu pedagogu, psichologu, sveikatos priežiūros specialistais ir kitais įstaigoje dirbančiais specialistais. Esant poreikiui, sugebėti dirbti komandoje;

·      teikti paslaugas taip, kad vaikas būtų palaikomas, skatinamas ir motyvuojamas būti kuo savarankiškesniu;

·      Teikti pagalbą vaikui, susijusią su jų saugumo užtikrinimu, užimtumu, socialinių įgūdžių lavinimu, problemų sprendimu.

·      ugdyti, atstatyti ir palaikyti asmens gebėjimus savarankiškai spręsti jam iškylančias socialines problemas, tam panaudojant paties asmens, bendruomenės išteklius;

·      susipažinti ir bendradarbiauti (suderintų kompetencijų ribose) vykdant individualų socialinės globos planą (toliau ISGP), sudarytą globojamam vaikui;

·      užtikrinti vaiko higienines reikmes: mokyti asmens higienos, pasikloti lovą, prižiūrėti drabužius, avalynę, keisti patalynę ir kt.;

·      užtikrinti vaikui (esant poreikiui) individualią, diskretišką pagalbą, jam tenkinant būtinuosius biosocialinius poreikius, palaikant švarą ir tvarką kambariuose, gyvenamojoje aplinkoje, jam atliekant buitines savitvarkos, saviraiškos funkcijas.

·      saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, esant pokyčiams skubiai kreiptis į medikus, informuoti administraciją apie jų sveikatos pakitimus. Įvykus nelaimingam atsitikimui, skubiai teikti pirmąją pagalbą, o reikalui esant kviesti  greitąją pagalbą, taip pat nedelsiant informuoti administraciją;

·      prižiūrėti priemones, kurių reikia darbui atlikti;

·      sudaryti sąlygas vaikui kartu dalyvauti kuriant higienišką aplinką – tvarkyti ir prižiūrėti savo gyvenamąjį kambarį, patalpų švarą ir tvarką, taip pat pačiam skalbti savo drabužius, laiku organizuoti vaiko drabužių ir patalynės skalbimą;

·      esant poreikiui lydėti globotinius į neformaliojo ugdymo būrelius, mokyklas, prekybos centrus, išvykas, ekskursijas, jų metu atsakyti už vaikų saugumą;

·      užtikrinti vaiko teises ir teisėtus interesus, vaiko apsaugą nuo smurto, išnaudojimo, diskriminacijos, prievartos, įžeidinėjimų; pastebėtus minėtus atvejus, apie tai informuoti direktorių arba direktoriaus pavaduotoją socialiniam darbui;

·      bendrauti su vaiko artimaisiais, informuoti apie vykstančius pakitimus vaiko gyvenime savo kompetencijos ribose;

·      prižiūrėti, kad vaikas laikytųsi vidaus tvarkos taisyklių;

·      vertinti individualią probleminę situaciją, apie ją informuoti socialinį darbuotoją ir kartu ją spręsti;

·      imtis skubių, neatidėliotinų teisiškai pagrįstų priemonių nelaimingų atsitikimų, smurto vaiko pasišalinimo iš vaikų globos namų (esant poreikiui dalyvauti paieškoje), kitų ekstremalių situacijų atvejais. Nedelsiant apie tai pranešti administracijai;

·      mokyti vaikus gaminti maistą, plauti ir prižiūrėti indus, serviruoti stalą ir pateikti maistą;

·      Organizuoja maisto apsipirkimą, maisto gamybą, įtraukiant į ją globotinius;

·      mokyti vaikus sveikos gyvensenos principų, kaip pasirinkti sveikus, šviežius ir kokybiškus maisto produktus, tikrinti maisto produktų galiojimo terminą;

·      atsakyti už estetiką ir švarą šeimynos (buto) virtuvėje;

·      atsakyti už vaikui patiekiamo maisto kokybę;

·      atsakyti už naudojamų priemonių, įrankių parinkimą ir jų markiraciją;

·      atsakyti už higienos normų reikalavimų laikymąsi virtuvėje, vonios ir tualeto patalpose, gyvenamuosiuose kambariuose, bendrose patalpose;

·      prižiūrėti ir rūpintis bendrų namo patalpų: koridoriaus, laiptinių, kiemo švara ir tvarka.

·      vykdyti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimus, laikytis darbo drausmės;

·      dalyvauti komandiniuose susirinkimuose, kartu su socialiniu darbuotoju  bendradarbiauti aptariant iškilusias (sveikatos, elgesio, mokymosi ir kt.) problemas, vykdyti išsikeltus tikslus, siekiant teigiamų pokyčių, dalintis reikiama informacija;

·      esant poreikiui, lydėti vaikus į gydymo, ugdymo įstaigas, policiją ir kt. ir pasiimti iš jų;

·      padėti, bendradarbiaujant su socialiniu darbutoju, apsirūpinti drabužiais, avalyne (atsižvelgiant į sezoniškumą), buities ir mokymosi priemonėmis, kartu vykti į parduotuves apsipirkti.

·      laiku ir tvarkingai išleisti vaikus rytais į mokymosi įstaigas.

·      ieškoti laiku negrįžusių ugdytinių, atstovauti skelbiant negrįžusių vaikų policijos paieškas, apie jų negrįžimą informuoti vaikų namų administraciją.

·      mokant vaikus kartu organizuoti jų drabužių ir patalynės skalbimą, lyginimą.

Užimtumo specialistas ·       kartu su įstaigos darbuotojų komandos nariais ugdo, atstato ir palaiko globotinių asmeninius sugebėjimus, tenkina būtinuosius poreikius ir  jų pageidavimus;

·       gerina globotinių socialinį gyvenimą, mažina jų socialinę atskirtį ir skatina socialinę integraciją į visuomenę, pasirenka ateities perspektyvą;

·       planuoja ir organizuoja užimtumo terapiją grupėse ir individualiai, užtikrina kokybišką užimtumo terapijos paslaugų teikimą;

·       atlieka pavestus darbus, į veiklą įtraukia globotinius, ugdo jų saviauklą, darbštumą ir padeda rengti savarankiškam gyvenimui;

·       skatina globotinius laikytis globos namų vidaus tvarkos taisyklių ir stebi, kad jos nebūtų pažeidžiamos, apie iškilusias konfliktines situacijas informuoja socialinį darbuotoją, jeigu pats nesugeba pašalinti konflikto priežasties ar konflikto;

·       skatina globotinius elgtis etiškai, ugdo atsakingumo ir pareigingumo sau ir kitam jausmą;

·       skatina  vaikų globos namų gyventojus burtis į užimtumo grupes, aktyvina jų veiklą;

·       bendrauja ir bendradarbiauja su kitų įstaigų specialistais dėl pagalbos klientui gavimo, bei kitais darbo klausimais;

·       Vykdo kitus su užimtumo specialisto pareigybės funkcijomis susijusius nurodymus bei pavedimus;

·       Direktoriui pavedus, pagal savo pareigybės kompetenciją pavaduoja kitą globos namų darbuotoją, nesantį darbe dėl ligos, kasmetinių atostogų ar komandiruotės metu, kitais atvejais;

·       Teikia pasiūlymus dėl globotinių užimtumo veiklos tobulinimo.

·       Kelia savo profesinę kvalifikaciją;

·       Socialinių paslaugų įstaigos užimtumo specialistas atsako teisės aktų nustatyta tvarka už tai, kad jam pavestos užduotys būtų įvykdytos laiku ir kokybiškai, už tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą, už įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, norminių aktų reikalavimų vykdymą, už pateiktos informacijos teisingumą.

Slaugytojas dirbti pagal nustatytas darbo valandas, nurodytas darbo grafike;

· teikti ugdytiniams pirmą ir skubią medicinos pagalbą, savo kompetencijos ribose, tinkamai reaguoti į gyvybei pavojingas organizmo būkles;
· · vesti medikamentų kontrolės knygą kiekvienam vaikui, kur būtų nurodoma kiekvieno vaiko paskyrimai;
· pravesti ugdytiniams pokalbius medicininiais higieniniais klausimais;
· mitybos kontrolė butuose, produktų galiojimo kontrolė;
· kontroliuoti švaros palaikymą butuose, vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2004-01-23 įsakymu Nr. V-17 „Dėl Lietuvos higienos normos HV 124-2014 Vaikų globos įstaigoms bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;
· tikrinti vaikų galvų , rankų, kojų švarą, bei rūpintis jų higieniniais įgūdžiais.
· pedikuliozės profilaktika;
· vykdyti prevencinį darbą prieš narkomaniją, įvairias ligas;
· kontroliuoti darbuotojų savalaikį sveikatos patikrinimą;
· organizuoti sanitarinių higieninių įgūdžių bei 1 – os pagalbos kursus darbuotojams;
· pastebėjus vaiko ligos požymių, patirtas traumas ar sumušimą, skubiai informuoti raštu vaikų globos namų direktorę, jai nesant, direktorės pavaduotoją ugdymui ir socialiniam darbui;
· dalyvauti vaikų globos namų darbuotojų, dirbančių butuose, susirinkimuose;
· pagal galimybę lydėti vaikus į gydymo įstaigas, sanatorijas ir kt.

Vairuotojas ·      veža automobiliu vaikus į mokyklas, spec. mokyklas, gydymo įstaigas, renginius, ir kt., vežamų vaikų (keleivių) skaičius negali viršyti nurodyto keleivių skaičiaus automobilio techninėje charakteristikoje;
parveža nupirktą inventorių, priemones ir kt.;·      užtikrina, kad vaikai įliptų į automobilį ir išliptų iš jo tik jam visiškai sustojus;·      patikrina ar automobilio durelės gerai uždarytos įlipus vaikams į automobilį;

·      atsako už automobilio techninę būklę, kasdieninę priežiūrą, periodinius techninius aptarnavimus, draudimą;

·      saugo priskirto automobilio dokumentus;

·      praneša direktoriaus pavaduotojui ūkiui apie pastebėtus automobilio gedimus, apie transporto priemonės draudimo bei privalomosios techninės apžiūros baigimosi terminą;

·      pildo automobilio kelionės lapus surašant kelionės maršrutus, kilometrus, kuro sąnaudas bei pateikia direktoriaus pavaduotojui ūkiui;

·      praneša nedelsiant apie įvykusį autoįvykį vaikų globos namų administracijai;

·      naudoja automobilį tik darbo funkcijoms atlikti;

·      laiko automobilį (užrakintą) tik nustatytoje jo laikymo vietoje.

Valytojas ·      reguliariai valo nustatytuose valymo plotuose grindis, sienas, duris, langus, šviestuvus, santechninius įrengimus ir juos dezinfekuoja, radiatorius ir kt.;

·      valo kabinetuose dulkes, laisto gėles, nuo gėlių nuvalo dulkes;

·      vykdo kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo teisėtai jam pavestus būtinus darbus, susijusius su valytojo funkcijomis;

·      privalo darbe vadovautis pareigybės aprašymu, darbo saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, civilinės saugos instrukcija, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, darbo tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą