Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Birutės g. 29 a, 45322 Kaunas, tel. (8 37) 74 55 30   el. p.  svgn@svgn.kaunas.lm.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191830124

Image Alt

Paslaugos

  /  Paslaugos

 

  • Teikti socialinę globą vaikams iki 18 metų, o jeigu vaikas mokosi pagal bendrojo lavinimo, formaliojo profesinio mokymo programą ar aukštojo mokslo studijų programą – iki 21 metų;
  • Teikti  globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas bendruomeniniuose vaikų globos namuose (butuose) be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai globos namuose apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas.
  • Teikti kokybiškas socialines paslaugas likusiems be tėvų globos vaikams ir vaikams su negalia, užtikrinti vaikų teisių ir teisėtų interesų apsaugos, sudaryti artimą šeimai aplinką vaikams, atitinkančią jų amžių, sveikatą ir brandą, ruošti vaikus savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje, kad jie taptų visaverčiais visuomenės nariais.
  • Plėtoti vaikų gebėjimus, rūpintis jų dvasiniu ir fiziniu ugdymu, skatinti fizinę, psichinę ir socialinę brandą, ugdyti pilietiškumą, dorinius, šeiminius, darbo, socialinius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius, sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai, pasirenkant jų poreikius ir pomėgius atitinkančias ugdymo įstaigas.
  • Teikti psichosocialines ar krizių įveikimo pagalbos paslaugas (psichologo).
  • Organizuoti vaikų laisvalaikio užimtumą ir neformalųjį ugdymą.
  • Teikti palydimosios globos paslaugas vaikams sulaukusiems pilnametystės ir išėjusiems gyventi savarankiškai.

 

  

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą