Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Birutės g. 29 a, 45322 Kaunas, tel. (8 37) 74 55 30   el. p.  svgn@svgn.kaunas.lm.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191830124

Image Alt

Veiklos sritys

  /  Veiklos sritys

Socialinio darbo padalinio veiklos sritis

Organizuoti vaikų globos namų vaikų ugdymo ir socialinio darbo procesą. Įgyvendinti socialinės ir švietimo politikos uždavinius, socialinės globos normas, bendruomeninių vaikų globos namų tvarkos aprašą bei globos namų nuostatus. Užtikrinti vaikų sėkmingą adaptaciją ir resocializaciją. Užtikrinti vaiko individualių poreikių, įskaitant specialiuosius vaiko su negalia ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio vaiko poreikių, nulemtų jo amžiaus, brandos, įgimtų ar įgytų savybių ar kitų ypatumų, įvertinimą, ir sudaryti tinkamas sąlygas šiuos poreikius visiškai patenkinti. Užtikrinti vaiko ryšių palaikymą su biologine jo šeima bei kitais fiziniais asmenimis, su kuriais vaiką sieja emociniai ryšiai, jei tai neprieštarauja geriausiems vaiko interesams. Rengti vaikus savarankiškam gyvenimui ir integracijai į visuomenę. Rūpintis socialinių darbuotojų, specialistų ir kitų darbuotojų profesiniu tobulėjimu, skatinti juos gilinti profesines žinias ir darbo įgūdžius. Ginti vaiko teises ir teisėtus interesus, atstovauti vaiko interesams visose srityse. Bendradarbiauti su socialiniais partneriais, užtikrinant vaikų gerovę ir socialines garantijas.

 

Ūkines-technines funkcijas atliekančio padalinio veiklos sritis

Rūpintis aplinkos atitikimu Socialinės globos normų aprašo nuostatoms, nustatančioms reikalavimus aplinkai ir būstui. Visapusiškas vaiko saugumas yra pagrindinis prioritetas. Užtikrinti, kad ugdytiniai naudotųsi patogiomis, jaukiomis ir privatumą garantuojančiomis patalpomis, kurios atitiktų teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus ir būtų aprūpintos baldais ir inventoriumi. Taupiai ir efektyviai naudoti gamtinius ir materialinius resursus, tausoti bei saugoti inventorių. Teikti kokybiškas paslaugas, puoselėti bendruomeninių namų (butų) gyvenamąją aplinką. Atsižvelgiant į vaiko amžių ir brandą, užtikrinti galimybę naudotis kompiuteriu su internetine prieiga. Sudaryti sąlygas mokytis nuotoliniu būdu – vaikus aprūpinti nuotoliniam mokymuisi reikalingomis priemonėmis, sudaryti galimybę naudotis kompiuteriu, planšete ar mobiliuoju telefonu, interneto ryšiu. 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą